Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Tirana Business University

Kazualistikë Administrative me z. Kastriot Selita, Kryetar i Gjykatës Administrative të Apelit

Kastriot Selita, Kryetar i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, ishte i ftuar në Tirana Business University për të trajtuar kazuse gjyqësore çështjesh administrative...

Kazualistikë Administrative me z. Kastriot Selita, Kryetar i Gjykatës Administrative të Apelit

Kastriot Selita, Kryetar i Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, ishte i ftuar në Tirana Business University për të trajtuar kazuse gjyqësore çështjesh administrative në kuadër të seminareve speciale që organizohen për studentët e Fakultetit E Drejtë Biznesi.

Kazuset gjyqësore e trajtuara të natyrës administrative janë të konsoliduara me vendime të Gjykatës së Lartë ose të Gjykatës së Apelit Administrativ.

Në këtë aktivitet morën pjesë studentë të ciklit bachelor dhe master të Fakultetit E Drejtë Biznesi dhe pedagogë të TBU, përfaqësues nga kompani partnere si dhe persona të tjerë të interesuar.

Aktiviteti u zhvillua në dy ditë rradhazi në datat 5 dhe 6 Korrik 2017.