Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Tirana Business University

Aftësimi Praktik

Aftësimi Praktik

TBU dallohet për rëndësinë që i kushton aftësimit praktik të studentit me synimin që lidhja e tij me tregun e punës dhe sipërmarrjen të fillojë që në ditët e para të shkollës dhe të forcohet deri në përfundim të saj, duke shumëfishuar kështu shanset e punësimit, që përgjatë shkollimit apo shumë shpejt pas diplomimit.

Aftësimi praktik i studentit realizohet përmes një proçesi të programuar nga shkolla e që kombinon ne pershkallezim: i) praktiken profesionale te pervitshme disajavore, bazuar ne nje plan pune te individualizuar, me detyra te percaktuara, te matshme e te vleresuara me kredite ne rritje sipas viteve akademike dhe programeve e niveleve te studimit; ii) punesimin me kohe te pjesshme apo ad-hoc; iii) internship-in 3 - 6 mujor; iv) punesimin me kontrate me afat te caktuar; v) punesimin e perhershem; vi) sipermarrjen e vete studentit. 

Aftësimi praktik i studentëve deri në një punësim të tyre mundësohet përmes bashkëpunimit të ngritur këto vite me mbi 50 kompani të mëdha shqiptare, organizata dhe institucione. Kapacitet e TBU per te programuar aftesimin praktik te studenteve dhe nisjen e karrieres qe pergjate studimeve jane shumefishuar me perfshirjen e Grupit Balfin si aksionar ne TBU.