Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9 Image 10

Tirana Business University

Tarifa & Bursa Studimi

Tarifa & Bursa Studimi

  • Tarifat e studimit në TBU individualizohen për çdo student bazuar në meritë (rezultate në mësime, në konkurse, në art, sport, ekonomi, apo rol shoqëror) dhe/ose në nevojë (në gjëndje të vështirë ekonomike, shëndetësore, familjare etj). Individualizimi shprehet si zbritje (bursë) nga tarifa maksimale prej 350 mijë lekë për çdo 60 kredite (ECTS).
  • Masa e zbritjeve për çdo kriter percaktohet në bazë të politikës së ndjekur nga Bordi i Administrimit për çdo vit akademik dhe rezultati përkatës pasqyrohet në kontratën individuale të çdo studenti. Nëse një student përfiton zbritje nga disa kritere, zbatohet zbritja më e madhe mes tyre.
  • Rezultatet në mësime nënkuptojnë mesataren e notës të vitit pararendës. Për vitin e parë Bachelor nënkupton mesataren e kombinuar të notave të tre viteve të shkollës së mesme me provimet e maturës shtetërore. Për programet Master atë të vitit të tretë bachelor. Zbritjet për rezultate në konkurse apo për talente të spikatura përshkallëzohen si ato të lidhura me rezultatet në mësime.
  • Për regjistrimet e reja për vitin akademik 2020-2021, në ciklin Bachelor, mesatarja e notës baraz a më shumë se 9.00 individualizohet me tarifën 150 mijë lekë (zbritje 200 mijë lekë). Për çdo ulje të notës mesatare me 0.1 zbritja pakësohet me 10 mijë lekë (tarifa rritet me 10 mijë lekë). Ndërsa në ciklin Master, mesatarja e notës baraz a më shumë se 9.00 individualizohet me tarifën 200 mijë lekë (zbritje 150 mijë lekë). Për çdo ulje të notës mesatare me 0.1 zbritja pakësohet me 5 mijë lekë (tarifa rritet me 5 mijë lekë). Zbritjet për arsye sociale vlerësohen e individualizohen rast për rast. 
  • Në regjistrim për herë të parë në TBU aplikohet tarifë regjistrimi prej 7 mijë lekë. Tarifa e regjistrimit paguhet vetëm një herë, pavarsisht kalimit nga një program/cikël në tjetrin. Në momentin e regjistrimit paguhet tarifa e regjistrimit plus 30% e tarifës së studimit. Pjesa tjetër e tarifës, kryhet si rregull, në 2 këste, por në rast nevoje të arsyetuar nga studenti, pagesa kryhet në më shumë këste, sa më të barabarta në vlerë dhe barazlarguara në kohë.
  • Vërtetimet e ndryshme administrative e shkollore që i jepen studentit me kërkesën e tij bëhen pa pagesë.
  • Për studentet që vijnë në TBU përmes procesit të transferimit nga një shkollë tjetër e lartë zbatohet tarifë studimi proporcionale në raport me kreditet e mbetura për t’u marrë deri në përfundim të programit.
  • Pagesa nga studenti kryhet në llogaritë bankare të Tirana Business University sh.p.k. në Tirana Bank, Credins Bank dhe Intesa Sanpaolo Bank.