Image 0 Image 1 Image 2

Tirana Business University

Programe Bachelor

Programe Bachelor

Programet Bachelor përmbyllen me marrjen e të paktën e 180 krediteve nga studenti. Procesi mësimor kryhet me kohë të plotë 5 ditë në javë.

Ndërsa në vitin e parë dhe të dytë Bachelor në Administrim Biznesi programi është i përbashkët,dhe studenti merr dije të gjera mbi administrimin në vitin e tretë studenti ka mundësi të profilizohet në: Menaxhim, Financë & Kontabilitet ose Marketing.

Praktika profesionale/seminari special vlerësohet gjithsej me 15 kredite, ndërsa tema e diplomës/provimi i përgjithshëm përfundimtar, vlerësohet më 6 kredite.

Ndërsa në vitin e parë dhe të dytë student merr dije të gjera juridike, gradualisht e vecanerisht në vitin e tretë studenti merr gjithnjë e më shumë dije në të drejtën tregtare, administrative, pronësore, marrëdhënieve të punës dhe sfera të së drejtës që përfshihen në Drejtësi.

Praktika profesionale/semiari special vlerësohet gjithsej me 15 kredite, ndërsa tema e diplomës/provimi i përgjithshëm përfundimtar, vlerësohet më 6 kredite.

Për një informacion më të detajtuar lutemi të lexoni broshurën e studimeve.