Image 0 Image 1

Tirana Business University

Akreditimi i TBU

Akreditimi i TBU

Tirana Business University College (TBU) ka marrë akreditimin institucional dhe për të gjitha programet e studimit të ciklit Bachelor, Master Profesional dhe Master i Shkencave me urdhërin nr. 326, datë 15 gusht 2013 të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. 

TBU u ri-akreditua institucionalisht me vendim të Bordit të Akreditimit të ASCAL nr. 104, dt. 10.11.2017