Image 0 Image 1 Image 2 Image 3

Tirana Business University

Fakultetet

Fakultetet

Tirana Business University përbëhet nga Fakulteti Administrim Biznesi dhe Fakulteti Juridik, E Drejtë Biznesi.

Fakulteti Administrim Biznesi drejton programet studimore Bachelor dhe/ose Master në Menaxhim, Financë – Kontabilitet, Marketing, Administrim Publik, kurse trajnimi, kërkim shkencor dhe shërbime të konsulencës të lidhura më fushat e veta të kompetencës.

Dekan i Fakulitetit Administrim Biznesi është Dr. Entela Shehaj.
E-mail: entela.shehaj@tbu.al

Fakulteti Juridik, E Drejtë Biznesi drejton programet studimore Bachelor dhe/ose Master në E Drejtë Biznesi, kurse trajnimi, kërkim shkencor dhe shërbime të konsulencës të lidhura më fushat e veta të kompetencës.

Dekan i Fakultetit Juridik, E Drejtë Biznesi është Prof. As. Dr. Endri Papajorgji.
E-mail: endri.papajorgji@tbu.al

TBU ofron programe studimi me kohë të plotë dhe të zgjatur të organizuara në module dhe të vlerësuara në kredite sipas Sistemit Evropian të Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS), si dhe kurse trajnimi të vlerësuara me kredite universitare.

Në Fakultetin Administrim Biznesi zhvillohen programet:

*Bachelor - 180 kredite në Administrim Biznesi në profile: Menaxhim, Financë & Kontabilitet, Marketing;
*Master Profesional - 90 kredite në Administrim Biznesi në profilet Menaxhim, Financë & Kontabilitet & Juridik, E Drejtë Biznesi;
*Master Profesional - 60 kredite në Administrim Publik;
*Master i Shkencave - 120 kredite në Administrim Biznesi.

Në Fakultetin Juridik, E Drejtë Biznesi zhvillohen programet:

*Bachelor - 180 kredite në Juridik, E Drejtë Biznesi;
*Master Profesional - 90 kredite në Juridik, E Drejtë Biznesi;