Image 0 Image 1

Tirana Business University

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës

Kodi i Etikës ka si qëllim të vendosë rregulla të sjelljes së personelit dhe të studentëve, sipas standarteve të vendosura, në përputhje me frymën e etikës profesionale dhe morale të shkollës së lartë dhe me lirinë akademike.

Këshilli i Etikës përbëhet nga: Dr. Tatjana Elezi (Kryetar), Dr. Mimoza Zeneli (Anëtar) dhe MSc. Zhani Shapo (Anëtar).