Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Tirana Business University

Qendra Kërkimore

Qendra Kërkimore

Qendra për kërkime dhe studime ekonomike si dhe ajo juridike jane njësi bazë, qe funksionojne pranë fakultetit respektiv:  Fakultetit të Administrim Biznesit dhe Fakultetit E Drejta e Biznesit.

 

Qendra organizon dhe drejton veprimtarinë kërkimore të institucionit.

 

Qendra drejtohet nga Pergjegjesi i saj, i cili/e cila ka te pakten gradën “Doktor"”.

 

Pergjegjesi i Qendres ka keto pergjegjesi dhe/ose kompetenca:

 

- bashkërendon planin e punës kërkimore me departamentet e fakulteteve;

- organizon veprimtari shkencore dhe/ose në bashkëpunim me universitete të tjera vendase ose të huaja;

- zhvillon konferenca, simpoziume, forume shkencore, tryeza diskutimesh universitare, ndëruniversitare dhe ndërkombëtare;

- tërheq dhe aktivizon në veprimtarinë shkencore dhe botuese studentët më të mirë të fakulteteve, përgatit për studentet module suplementare dhe veprimtari të tjera të ngjashme;

- boton dhe publikon, përveç teksteve mësimore, edhe përmbledhje studimesh, referatesh, kumtesash, etj;

- çdo pergjegjesi dhe/ose kompetence tjeter e parashikuar ne kete statut dhe ne akte te tjera rregullatore;

Qendra për kërkime dhe studime ekonomike si edhe Qendra për kërkime dhe studime juridike janë njësi bazë, që funksionojnë pranë fakultetit respektiv: Fakultetit Administrim Biznesi dhe Fakulteti Drejtësi. Qëllimi i qendrave kërkimore është organizimi dhe drejtimi i veprimtarive kërkimore të institucionit.

Drejtues dhe përgjegjës i Qendrës për kërkime dhe studime ekonomike është Dr. Ornela Kembora

Kontakt: Cel: +355 69 20 33 825 | E-mail:ornela.kembora@tbu.al

Drejtues dhe përgjegjës i Qendrës për kërkime dhe studime juridike është Dr. Ela Elezi

Kontakt: Cel: +355 68 40 51 760 | E-mail: ela.elezi@tbu.al

 
Përgjegjësi i Qendrës ka këto përgjegjësi dhe/ose kompetenca:
 
* bashkërendon planin e punës kërkimore me departamentet e fakulteteve;
 
* organizon veprimtari shkencore dhe/ose në bashkëpunim me universitete të tjera vendase ose të huaja;
 
* zhvillon konferenca, simpoziume, forume shkencore, tryeza diskutimesh universitare, ndëruniversitare dhe ndërkombëtare;
 
* tërheq dhe aktivizon në veprimtarinë shkencore dhe botuese studentët më të mirë të fakulteteve, përgatit për studentët module suplementare dhe veprimtari të tjera të ngjashme;
 
* boton dhe publikon, përveç teksteve mësimore, edhe përmbledhje studimesh, referatesh, kumtesash, etj;
 
* çdo përgjegjësi dhe/ose kompetencë tjetër e parashikuar në Statutin e TBU dhe në akte të tjera rregullatore;
 
* çdo përgjegjësi dhe/ose kompetencë që i njihet ekskluzivisht Përgjegjësit të Qendrës nga legjislacioni në fuqi për arsimin e lartë.
 

Qendra për kërkime dhe studime ekonomike si edhe Qendra për kërkime dhe studime juridike janë njësi bazë, që funksionojnë pranë fakultetit respektiv: Fakultetit Administrim Biznesi dhe Fakulteti E Drejtë Biznesi.

Qëllimi i qendrave kërkimore është organizimi dhe drejtimi i veprimtarive kërkimore të institucionit.

Drejtues dhe përgjegjës i Qendrës për kërkime dhe studime ekonomike është Dr. Ornela Kembora

Cel: +355 69 20 33 825

E-mail:ornela.kembora@tbu.al

Drejtues dhe përgjegjës i Qendrës për kërkime dhe studime juridike është Dr. Ela Elezi

Cel: +355 68 40 51 760

E-mail: ela.elezi@tbu.al

Përgjegjësi i Qendrës ka këto përgjegjësi dhe/ose kompetenca:

 * bashkërendon planin e punës kërkimore me departamentet e fakulteteve;

 * organizon veprimtari shkencore dhe/ose në bashkëpunim me universitete të tjera vendase ose të huaja;

 * zhvillon konferenca, simpoziume, forume shkencore, tryeza diskutimesh universitare, ndëruniversitare dhe ndërkombëtare;

 * tërheq dhe aktivizon në veprimtarinë shkencore dhe botuese studentët më të mirë të fakulteteve, përgatit për studentët module suplementare dhe veprimtari të tjera të ngjashme;

 * boton dhe publikon, përveç teksteve mësimore, edhe përmbledhje studimesh, referatesh, kumtesash, etj;

 * çdo përgjegjësi dhe/ose kompetencë tjetër e parashikuar në Statutin e TBU dhe në akte të tjera rregullatore;

 * çdo përgjegjësi dhe/ose kompetencë që i njihet ekskluzivisht Përgjegjësit të Qendrës nga legjislacioni në fuqi për arsimin e lartë.