Image 0 Image 1

Tirana Business University

Qeveria Studentore

Qeveria Studentore

Qeveria studentore është një organizim i pavarur që zgjidhet në mënyrë demokratike çdo vit nga studentët e Tirana Business University College, me qëllim dhe përgjegjësinë për të shprehur hapur mendime dhe propozime për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm, që lidhen me veprimtarinë mësimore - shkencore të universitetit si planet dhe programet e studimeve, rregulloret për veprimtarinë mësimore, të drejtën për të studiuar, cilësinë e shërbimeve dhe zhvillimin e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike dhe sportive.

Qëllime dhe objektiva kryesore:

* përfshirja e studentëve dhe përfaqësuesve të tyre në aktivitetet e krijimit dhe përmirësimit të planeve dhe programeve mësimore, proçesit te mësimdhënies;
* përfshirja e studentëve dhe përfaqësuesve të tyre në aktivitetet qeverisëse të TBU;
* të trajtojë shqetësimet e studentëve dhe të ndërmarrë veprime për zgjidhjen e tyre;
* të krijojë struktura që shërbejnë për informimin e studentëve dhe të kujdeset për mbarëvajtjen e tyre;
* të bashkëpunojë me organet drejtuese të TBU me synim përmirësimin e nivelit mësimor e kërkimor - shkencor;
* të krijojë struktura ndihmëse në zhvillimin e aktiviteteve jashtë - shkollore për studentët;
* të zhvillojë nivelin kulturor dhe arsimor të studentëve;
* të kryejë aktivitete që synojnë argëtimin në format e tij më të larmishme;
* angazhimi i studentëve për të vlerësuar nivelin, përmbajtjen dhe cilësinë e mësimdhënies nëpërmjet anketimeve, për të dhënë mendimin e tyre për përmbajtjen e programeve dhe lëndëve të veçanta, metodave dhe metodologjive të mësimdhënies, nivelit të komunikimit të pedagogëve, cilësisë në zhvillimin e leksioneve dhe seminareve, etj;