Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Tirana Business University

Tarifa & Bursa Studimi

Tarifa & Bursa Studimi

Tarifa e studimit për programet e Bachelor është 2500 euro për çdo 60 kredite (vit akademik); për programet Master Profesional me 60 kredite është 3000 euro; për programet Master Profesional më 90 kredite është 4000 euro; për programin Master i Shkencave 120 kredite është 5000 euro.

Në regjistrimin për herë të parë në një program aplikohet tarifë regjistrimi prej 50 euro. Në rast c’regjistrimi nga TBU, për përgatitjen e dokumentacionit të studentit aplikohet tarifa 100 euro.

Për studentet që vijnë në TBU përmes procesit të transferimit nga një shkollë tjetër e lartë zbatohet tarifë studimi proporcionale në raport me kreditet e mbetura për t’u marrë deri në përfundim të programit. 

Si rregull pagesa e tarifës së studimit kryhet në dy këste, por më kërkesë të studentit ajo mund të kryehet në më shumë këste dhe afate të shtrira brenda kohëzgjatjes së programit. 

Pagesa kryhet nga studenti në llogaritë bankare të Tirana Business University si vijon: 

1. Banka Credins, Tirana, IBAN AL93 2121 1016 0000 0000 0023 1822, Monedha Lekë 
2. Banka Credins, Tirana, IBAN AL32 2121 1016 0000 0000 0023 7673, Monedha Euro 

TBU ndërmjetëson krijimin e lehtësirave të financimit të studimeve nga Institucione Financiare apo nëpërmjet FinAl - Finance Albania, pjesë e Balfin Group. 

TBU ofron 4 lloje bursash studimi. Në rast se një student i TBU plotëson kriteret e më shumë se një lloj burse, ai përfiton bursën me përparësinë më të madhe financiare për të. 

1. BURSA E EKSELENCËS 

Studentëve në programin Bachelor iu jepen bursa ekselence në masën 50%; 75% dhe 100% të tarifës së shkollimit për vitin pasardhës në varësi të rezultateve të arritura nga studenti respektivisht sipas tre shkallëve të mesatares së notave: 8.50 - 8.99; 9.00 - 9.49; 9.50 - 10.00; të arritura në vitin paraardhës, duke filluar që në vitin e parë Bachelor bazuar në rezultatet e notave të shkollës së mesme e kështu në vazhdim. Për studentët në programin Master, sipas për tre shkallëve të rezultateve të mësipërme të mesatares së notave, në përfundim të programit, aplikohen bursa të pjesshme në masën respektive 30% - 40% - 50%. 

2. BURSA PËR "SIPËRMARRËSIT E SË NESËRMES" Vs "JURISTËT E SË NESËRMES"

Për pjesëmarrësit në secilin prej konkurseve kombëtare me maturantët, ofrohen disa kategori çmimesh dhe fituesish për individë dhe ekipe të përcaktuar në rregulloren përkatëse.  

3. BURSA E TALENTEVE 

Bursa e Talenteve është bursë studimi e plotë ose e pjesshme e cila iu jepet studentëve të shquar si talente në art, kulturë, sport dhe fusha të tjera të jetës. 

4. BURSA SOCIALE 

Bursa Sociale iu jepen studentëve në vështirësi ekonomike, sociale dhe shëndetësore apo nga shtesa sociale në nevojë.

*****
 
Plotësoni Formularin e Aplikimit duke klikuar në linkun vijues: Aplikoj për bursë studimi

Suksese! :)