Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Tirana Business University

Nuk merrni vetëm diplomë por nisni karrierën!

Zyra e Karrierës/Punësimit

Tirana Business University Colloge (TBU) ka si përparësi punësueshmërinë e studentëve, duke krijuar mundësi të praktikave profesionale në kompani të ndryshme dhe institucione publike me qëllim që studentët të përfitojnë përvojë dhe të rrisin përspektivat e pozicionimit në punë.

Zyra e Karrierës dhe Punësimit në TBU ka në fokus i) formimin praktik të studentëve dhe parapërgatitjen e tyre për hyrje të suksesshme në tregun e punës dhe ii) orientimin në karrierë dhe këshillimin e vazhdueshëm të studentëve për drejtimin e duhur apo për të ndërmarrë zgjedhje strategjike në karrierën e tyre.

Funksionet kryesore të zyrës përfshijnë ndërveprim të drejtëpërdrejtë me studentët për të i) inkurajuar procesin e njohjes me studentin dhe njohjes së studentit me vetveten, ii) lejuar ndërgjegjësimin e studentëve për preferencat e tyre individuale si dhe mundësitë e disponueshme në treg, iii) njohur studentët me pritshmëritë, kërkesat dhe standartet e tregut, iv) përgatitur studentët për prezantimin e parë me punëdhënësin (CV, letër prezantuese, intervistë, etj.), v) identifikuar së bashku më studentët alternativa në karrierë si dhe për të ndërtuar së bashku planifikimin e karrierës. 

Klikoni më poshtë për tu informuar mbi disa të dhëna të punësimit të studentëve të TBU:

- Janar 2018. Kliko këtu

- Shkurt 2017. Kliko këtu.

- Maj 2016. Kliko këtu.