Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Programet

Programet

TBU ofron programe studimi të organizuara në module dhe të vlerësuara në kredite sipas Sistemit Evropian të Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS):

Në Fakultetin Administrim Biznesi zhvillohen programet:

  • Bachelor në Administrim Biznesi (180 kredite), me profile: i. Menaxhim; ii. Marketing; iii. Kontabilitet & Financë
  • Master Profesional në Administrim Biznesi (60 kredite - 1 vjeçar), me profile i. Menaxhim, ii. Kontabilitet & Financë
  • Master Profesional në Administrim Biznesi i Avancuar (120 kredite - 2 vjeçar), me profile i. Menaxhim, ii. Kontabilitet & Financë, iii. E Drejtë Biznesi
  • Master i Shkencave në Administrim Biznesi (120 kredite) 

Në Fakultetin e Drejtësisë zhvillohen programet:

  • Bachelor në E Drejtë Biznesi
  • Master Profesional në E Drejtë Biznesi (60 kredite)

Tarifat e studimit në TBU individualizohen për çdo student bazuar në meritë (rezultate në mësime, në konkurse, në art, sport, ekonomi, apo rol shoqëror) dhe/ose në nevojë (në gjëndje të vështirë ekonomike, shëndetësore, familjare etj). Individualizimi shprehet si zbritje (bursë) nga tarifa maksimale prej 350 mijë lekë për çdo 60 kredite (ECTS). Klikoni këtu për një informacion më të detajuar lidhur me tarifat dhe zbritjet/bursat e studimit.