Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Akreditimi i programeve

Akreditimi i programeve

Tirana Business University College (Kolegji Universitar "TBU") është riakredituar institucionalisht dhe për të gjitha programet e studimit që ofron nga Bordi i Akreditimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Vendimi për riakreditimin institucional, tashmë për herë të tretë rradhazi, është dhënë nga Bordi i Akreditimit me datë 16 dhjetor 2021, me afat deri më datë 15 dhjetor 2026 (vendimi nr. 56, datë 16 dhjetor 2021).

Të gjitha programet e studimit në TBU janë riakredituar me vendimet përkatëse dhe afatet respektive si vijon: i) Bachelor “E Drejtë Biznesi”, 180 ECTS; ii) Master Profesional “E Drejtë Biznesi”, 60 ECTS; iii) Master Profesional “Administrim Biznesi", me profile "Menaxhim" dhe "Kontabilitet - Financë", 60 ECTS; iv) Master Profesional "Administrim Biznesi i Avancuar", me profile "Menaxhim", "Kontabilitet-Financë" dhe "E Drejtë Biznesi”, 120 ECTS, me afat deri më 30 shtator 2024 (vendimi nr. 8 dhe nr. 9, datë 22 janar 2021); v) Bachelor në Administrim Biznesi, me profile "Menaxhim", "Marketing" dhe "Kontabilitet - Financë", 180 ECTS, me afat deri më 21 prill 2026 (vendimi nr. 33, datë 22 prill 2022); vi) Master i Shkencave në "Administrim Biznesi", 120 ECTS, me afat deri më 21 prill 2025 (vendimi nr. 34, datë 22 prill 2022).