Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Fakultetet

Fakultetet

Kolegji Universitar "TBU" përbëhet nga Fakulteti i Biznesit dhe Drejtësisë dhe Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit.

Fakulteti i Biznesit dhe Drejtësisë drejton programet studimore Bachelor dhe/ose Master në Menaxhim, Financë – Kontabilitet, Marketing, Drejtësi, kërkim shkencor dhe shërbime të konsulencës të lidhura më fushat e veta të kompetencës.

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit drejton programet studimore Bachelor dhe/ose Master në Informatikë Ekonomike, Inxhinieri Software dhe Inxhinieri Kompjuterike.

TBU ofron programe studimi të organizuara në module dhe të vlerësuara në kredite sipas Sistemit Evropian të Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS).

Në Fakultetin e Biznesit dhe Drejtësisë zhvillohen programet:

 • Bachelor në Administrim Biznesi (180 kredite), me profile: i. Menaxhim; ii. Marketing; iii. Kontabilitet & Financë
 • Master Profesional në Administrim Biznesi (60 kredite - 1 vjeçar), me profile i. Menaxhim, ii. Kontabilitet & Financë
 • Master Profesional në Administrim Biznesi i Avancuar (120 kredite - 2 vjeçar), me profile i. Menaxhim, ii. Kontabilitet & Financë, iii. E Drejtë Biznesi
 • Master i Shkencave në Administrim Biznesi (120 kredite) 
 • Master Profesional në E Drejtë Biznesi (60 kredite)
 • Master i Shkencave në e Drejtë Biznesi (120 kredite) 
 • Program i Integruar – Master i Shkencave në Drejtësi (300 kredite)

Në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit zhvillohen programet:

 • Bachelor në Informatikë Ekonomike (180 kredite)
 • Bachelor në Inxhinieri Software (180 kredite)
 • Bachelor në Inxhinieri Kompjuerike (180 kredite)
 • Master i Shkencave në Informatikë Ekonomike (120 kredite)
 • Master i Shkencave në Inxhinieri Software (120 kredite)