Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Fakultetet

Fakultetet

Tirana Business University College  përbëhet nga Fakulteti Administrim Biznesi dhe Fakulteti Drejtësisë.

Fakulteti Administrim Biznesi drejton programet studimore Bachelor dhe/ose Master në Menaxhim, Financë – Kontabilitet, Marketing, Administrim Publik, kurse trajnimi, kërkim shkencor dhe shërbime të konsulencës të lidhura më fushat e veta të kompetencës.

Dekan i Fakultetit Administrim Biznesi është  Prof.Dr. Alba Dumi
E-mail: alba.dumi@tbu.edu.al  
Fakulteti i Drejtësisë drejton programet studimore Bachelor dhe/ose Master në Drejtësi, kurse trajnimi, kërkim shkencor dhe shërbime të konsulencës të lidhura më fushat e veta të kompetencës.

Dekan i Fakultetit të Drejtësisë është Prof. Asoc. Makbule ÇEÇO
E-mail: mceco2001@yahoo.com 

Secili Fakultet është i organizuar mbi bazën e tre njësive bazë: Departamenti i lëndëve të përgjithshme; Departamenti i lëndëve profesionale; si edhe Qendra për Kërkime e Studime Ekonomike apo Juridike respektive.

TBU ofron programe studimi me kohë të plotë dhe të zgjatur të organizuara në module dhe të vlerësuara në kredite sipas Sistemit Evropian të Transferimit dhe Grumbullimit të Krediteve (ECTS), si dhe kurse trajnimi të vlerësuara me kredite universitare.
 
Në Fakultetin Administrim Biznesi krahas programit Bachelor me të paktën 180 kredite që në vitin e tretë profilizohet në Menaxhim, Financë – Kontabilitet dhe Marketing, zhvillohen: tre programe Master Profesional në Administrim Biznesi me të paktën 90 kredite, sipas profileve: Menaxhim, Financë – Kontabilitet, E Drejtë Biznesi, një program Master Profesional në Administrim Publik me të paktën 60 kredite, dhe një program Master i Shkencave në Administrim Biznesi me të paktën 120 kredite.

Në Fakultetin E Drejtësisë krahas programit Bachelor në Drejtësi me të paktën 180 kredite, zhvillohet edhe program i studimit Master Profesional në Drejtësi me të paktën 60 kredite.