Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Formimi Teorik

Formimi Teorik

Formimi teorik në TBU bazohet në programe dhe metoda që kombinojnë me fleksibilitet: i) lëndët e formimit të përgjithshëm, lëndët e profilit profesional përkatës dhe lëndët ndërdisiplinore; ii) lëndët bazë dhe lëndët me zgjedhje; iii) mësimin në grup me mësimin e individualizuar nën drejtimin e pegagogut. 

Studentëve iu krijohet mundësia të maksimizojnë vlerën e shtuar të dijeve teorike përmes përshtatjes së individualizuar të bashkësisë së lëndëve dhe metodës së mësimit. TBU inkurajon studentët dhe ju ofron pa pagesë shtesë mundësinë të zhvillojnë më shumë lëndë dhe të marrin më shumë kredite se numri minimal i krediteve për kualifikim në programin përkatës. 

Krahas literaturës së pasur bashkëkohore të ofruar nga pedagoget, biblioteka hard copy dhe on-line e TBU përmes EBSCO dhe burime të tjera parësore informacioni, formimi teorik plotësohet dhe pasurohet përmes pedagogut me cilësi të dyfishe: i) me eksperiencë akademike dhe aftesitë e duhura për trasmetimin e dijeve; ii) me informacion dhe eksperiencë praktike të përditshme për shkak se njëherazi ushtron profesionin e menaxherit, financierit, kontabilistit, marketierit, juristit, avokatit, apo nënpunësit civil ose është vetë sipërmarrës. 

Një pjesë e konsiderueshme e orëve mësimore zhvillohen: i) përmes detyrave me natyrë aplikative, individuale apo në grup të studentëve; ii) seminareve speciale që zhvillohen në shkollë nga menaxherë, juristë dhe specialistë të lartë nga sipërmarrje, kompani dhe institucione të ndryshme; iii) vizita të studentëve pranë sipërmarrjeve dhe institucioneve partnere.

Në këtë mënyrë realiteti i përditshëm vjen në çdo orë mësimi, plotëson dhe pasuron dijet teorike të fituara dhe i bën ato më të kuptueshme, më të aplikueshme dhe më të qëndrueshme.