Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Modulet Lëndore

Modulet Lëndore

Formimi teorik në TBU bazohet në programe dhe metoda që kombinojnë me fleksibilitet lëndët e formimit të përgjithshëm, lëndët e profilit profesional përkatës dhe lëndët ndërdisiplinore. Në fillim të studimeve Bachelor formimi teorik bazohet ne nje peshe specifike me te larte te lendeve te formimit te pergjithshem dhe me pas vit pas viti shtohet pesha specifike e lendeve te formimit profesional dhe atyre nderdisiplinore, veçanerisht ne studimet Master. 

Në programet Bachelor dhe Master parashikohet nje numer lendesh baze te cilat plotesohen nga lende me zgjedhje mes nje bashkesie te gjere mundesish per te zgjedhur. 

Studenti nen drejtimin e stafit akademik ka mundesi te maksimizoje vleren e shtuar te dijeve, per te njejtat kredite te programit perkates, duke kombinuar lendet baze dhe lendet me zgjedhje. TBU inkurajon studentët dhe ju ofron pa pagesë shtese mundësinë të zhvillojnë më shumë lëndë dhe të marrin më shumë kredite se numri minimal i krediteve për kualifikim në programin përkatës. 

Praktikat profesionale te çdo viti akademik vleresohen me kredite dhe note. 

Lista e moduleve lendeore e gjeni duke klikuar ne broshuren e studimeve.