Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Programe Master

Programe Master

Në Fakultetin Fakultetin e Biznesit dhe Drejtësisë ofrohen programet e mëposhtme:

Në Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit ofrohen programet e mëposhtme:

  • Master i Shkencave në Informatikë Ekonomike, 120 kredite

  • Master i Shkencave në Inxhinieri Software, 120 kredite

Për shkak të kërkesave të ligjit, programi i studimeve të ciklit të parë "Bachelor në E Drejtë Biznesi", 180 kredite/3 vite akademike, është riorganizuar në program të integruar të studimeve të ciklit të dytë "Master i Shkencave në Drejtësi", 300 kredite/5 vite akademike. Riorganizimi është miratuar me urdhërin e MASR, nr. 216, dt. 3.7.2020.

SHËNIM: Klikoni në secilin emërtim të programeve më sipër për tu njohur me rregulloren përkatëse të studimit ku jepet informacion mbi natyrën e programit, strukturën lëndore, sistemin e vlerësimit, kriteret dhe procedurat e pranimit, si dhe afatin e studimeve.