Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Modeli & Misioni

Modeli & Misioni

Modeli i TBU karakterizohet nga: 

  • Formim teorik i kombinuar dhe i njëkohshëm me aftësimin praktik të studentit për çdo vit akademik bachelor me qëllim punësimin në profil përpara diplomimit.
  • Partneritet dhe bashkëpunim i qëndrueshëm me mbi 120 kompani, banka dhe zyra profesionale që investojnë në burimet njerëzore, duke garantuar aftësimin praktik të kujdesshëm të studentit dhe shumëfishimin e shanseve për punësim.
  • Staf akademik i përzgjedhur me eksperiencë dyfishe në mësimdhënie dhe profesionin përkatës - shumica me role të rëndësishme në kompani, banka, zyra profesionale dhe/ose institucione. 
  • Programe studimi të akredituara dhe me orientim të fortë praktik, në përputhje me nevojat dhe ritmet e zhvillimit të tregut.
  • Rigorizitet por edhe fleksibilitet e përshtatetje deri e individualizuar e procesit mësimor më qëllim arritjen e objektivave të çdo studenti.
  • Numër i vogël i studentëve që pranohen çdo vit akademik, por cilësorë dhe me iniciativë.

TBU ka për mision të kontribuojë në krijimin dhe rritjen e kapaciteteve sipërmarrëse, menaxheriale, administrative, juridike në sektorin privat dhe atë publik, përmes modelit të shkollës së lartë të fokusuar e cilësore që harmonizon formimin teorik me aftësimin praktik të studentëve.