Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Punësimi në TBU

Punësimi në TBU

Nëse jeni të interesuar për t'iu bashkuar stafit akademik të TBU, dërgoni aplikimin tuaj në info@tbu.edu.al shoqëruar me dokumentacionin si më poshtë:

• Dokument identiteti (Karta e Identitetit ose Pasaporta)
• CV, diploma e përfundimit të studimeve universitare, çertifikata apo diploma për studimet pasuniversitare dhe dokumentat për titujt dhe gradat shkencore që zotëron 
• Dokumenta që vërteton punën e kryer më parë (librezë pune, vërtetim nga punëdhënësi nëse ka).
• Vërtetim mbi pagën dhe sigurimet shoqërore nga punëdhënës të tjerë. (nëse ka)

Preferohet që aplikanti të propozojë lëndën ose lëndët që mendon se mund të zhvillojë apo projekte për kurse trajnimi dhe aktivitete të tjera me interes për TBU. 

Pozicione vakante: Aktualisht nuk ka.