Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

Qendra Kërkimore

Qendra Kërkimore

Qendra për kërkime dhe studime ekonomike si dhe ajo juridike jane njësi bazë, qe funksionojne pranë fakultetit respektiv:  Fakultetit të Administrim Biznesit dhe Fakultetit E Drejta e Biznesit.

 

Qendra organizon dhe drejton veprimtarinë kërkimore të institucionit.

 

Qendra drejtohet nga Pergjegjesi i saj, i cili/e cila ka te pakten gradën “Doktor"”.

 

Pergjegjesi i Qendres ka keto pergjegjesi dhe/ose kompetenca:

 

- bashkërendon planin e punës kërkimore me departamentet e fakulteteve;

- organizon veprimtari shkencore dhe/ose në bashkëpunim me universitete të tjera vendase ose të huaja;

- zhvillon konferenca, simpoziume, forume shkencore, tryeza diskutimesh universitare, ndëruniversitare dhe ndërkombëtare;

- tërheq dhe aktivizon në veprimtarinë shkencore dhe botuese studentët më të mirë të fakulteteve, përgatit për studentet module suplementare dhe veprimtari të tjera të ngjashme;

- boton dhe publikon, përveç teksteve mësimore, edhe përmbledhje studimesh, referatesh, kumtesash, etj;

- çdo pergjegjesi dhe/ose kompetence tjeter e parashikuar ne kete statut dhe ne akte te tjera rregullatore;Qendra për Kërkime dhe Studime Ekonomike dhe Juridike” (QKSEJ) është njësi bazë, qQendra për Kërkime e Studime Ekonomike dhe Juridike.Qendra për Kërkime dhe Studime Ekonomike dhe Juridike” (QKSEJ) është njësi bazë, që

Qendra për Kërkime dhe Studime Ekonomike dhe Juridike (QKSEJ) është njësi bazë, që funksionon pranë fakultetit të Drejtësisë. QKSEJ organizon dhe drejton veprimtarinë kërkimore të TBU. 

Drejtues i QKSEJ është PhD. Arjan Lame.

Përgjegjësitë dhe kompetencat në veçanti të z. Lame janë:

  1. Bashkërendon planin e punës kërkimore me departamentet e fakulteteve;
  2. Organizon veprimtari shkencore dhe/ose në bashkëpunim me universitete të tjera vendase ose të huaja;
  3. Zhvillon konferenca, simpoziume, forume shkencore, tryeza diskutimesh universitare, ndëruniversitare dhe ndërkombëtare;
  4. Tërheq dhe aktivizon në veprimtarinë shkencore dhe botuese studentët më të mirë të fakulteteve, përgatit për studentët module suplementare dhe veprimtari të tjera të ngjashme;
  5. Boton dhe publikon, përveç teksteve mësimore, edhe përmbledhje studimesh, referatesh, kumtesash, etj.
  6. Çdo përgjegjësi dhe/ose kompetencë tjetër e parashikuar në këtë statut ose në akte të tjera rregullatore.
  7. Çdo përgjegjësi dhe/ose kompetencë që i njihet vetëm drejtuesit të qendrës kërkimore-shkencore nga L-AL në fuqi, të aplikueshme në rastin e institucioneve jo publike të arsimit të lartë.

Për çdo informacion lidhur me aktivitetin e QKSEJ mund të kontaktoni me email në:

arjan.lame@tbu.edu.al.

 

 

Qendra për kërkime dhe studime ekonomike si edhe Qendra për kërkime dhe studime juridike janë njësi bazë, që funksionojnë pranë fakultetit respektiv: Fakultetit Administrim Biznesi dhe Fakulteti E Drejtë Biznesi.

Qëllimi i qendrave kërkimore është organizimi dhe drejtimi i veprimtarive kërkimore të institucionit.

Drejtues dhe përgjegjës i Qendrës për kërkime dhe studime ekonomike është Dr. Ornela Kembora

Cel: +355 69 20 33 825

E-mail:ornela.kembora@tbu.al

Drejtues dhe përgjegjës i Qendrës për kërkime dhe studime juridike është Dr. Ela Elezi

Cel: +355 68 40 51 760

E-mail: ela.elezi@tbu.al

Përgjegjësi i Qendrës ka këto përgjegjësi dhe/ose kompetenca:

 * bashkërendon planin e punës kërkimore me departamentet e fakulteteve;

 * organizon veprimtari shkencore dhe/ose në bashkëpunim me universitete të tjera vendase ose të huaja;

 * zhvillon konferenca, simpoziume, forume shkencore, tryeza diskutimesh universitare, ndëruniversitare dhe ndërkombëtare;

 * tërheq dhe aktivizon në veprimtarinë shkencore dhe botuese studentët më të mirë të fakulteteve, përgatit për studentët module suplementare dhe veprimtari të tjera të ngjashme;

 * boton dhe publikon, përveç teksteve mësimore, edhe përmbledhje studimesh, referatesh, kumtesash, etj;

 * çdo përgjegjësi dhe/ose kompetencë tjetër e parashikuar në Statutin e TBU dhe në akte të tjera rregullatore;

 * çdo përgjegjësi dhe/ose kompetencë që i njihet ekskluzivisht Përgjegjësit të Qendrës nga legjislacioni në fuqi për arsimin e lartë.