Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9

Tirana Business University

TBU Administration

TBU Administration

Tirana Business University sh.p.k (apo TBU sh.p.k ) është person juridik privat, krijuar e që funksion në përputhje me legjislacionin civil e tregtar, regjistruar në QKB me NUIS L01801024T.
 
Institucioni i Arsimit të Lartë (IAL) Kolegji Universitar "TBU" përbën aktivitetin primar të TBU sh.p.k dhe është organizuar e funksionin në përputhje të plotë me Ligjin Nr. 80/2015 për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në IAL-të në Republikën e Shqipërisë.
 
Statusi tregtar i TBU sh.p.k nga statusi akademik Kolegji Universitar "TBU" janë të dallueshëm, në pavarësi relative por edhe në harmoni mes tyre, në përputhje me parimet dhe rregullat e legjislacionit përkatës në fuqi, të përcaktuara në statutin e TBU sh.p.k dhe statutin e Kolegjit Universitar "TBU".
 
Artan HOXHA
Administrator, Tirana Business University sh.p.k
 
Erget DORRI
Administrator, IAL Kolegji Universitar "TBU"
 
Hilda MIRI
Administrator, Fakulteti i Administrim Biznesit
IAL Kolegji Universitar "TBU"
 
Sidorela MARINI
Administrator, Fakulteti i Drejtësisë
IAL Kolegji Universitar "TBU"