Back

Projekte dhe Ndërkombëtarizimi

Ku Studimi sjell Punësim!

Ndërkombëtarizimi & Projekte

Nëpërmjet partneriteteve strategjike, ne përpiqemi të kapërcejmë kufijtë e akademisë tradicionale, duke inkurajuar një kulturë të bashkëpunimit ndërdisiplinor që jo vetëm pasuron komunitetin tonë akademik, por gjithashtu shtrin ndikimin tonë përtej kampusit.

Angazhimi ynë për zhvillimin e projekteve dhe partneriteteve ndërkombëtare është i rrënjosur thellë në misionin tonë për të krijuar një mjedis dinamik të të mësuarit që ushqen reativitetin, të menduarit kritik dhe aftësitë praktike të zgjidhjes së problemeve. Duke krijuar aleanca të forta me drejtues të industrisë, organizata jofitimprurëse dhe institucione të tjera akademike, ne promovojmë në mënyrë aktive shkëmbimin e ideve dhe ekspertizës, duke shtyrë kufijtë e kërkimit dhe zhvillimit për të adresuar sfidat komplekse të botës reale.

Me një vizion për të qenë lider në arsim, kërkim dhe angazhimin në komunitet, partneritetet kuptimplota janë të rëndësishme për të na shtyrë drejt këtij qëllimi. Duke lehtësuar një mjedis bashkëpunues, ne synojmë jo vetëm t’i pajisim studentët dhe pedagogët tanë me mjetet e nevojshme për sukses, por edhe të krijojmë një efekt zinxhir që ndikon pozitivisht në shoqëri.

Bashkohuni me ne në misionin tonë për të ofruar arsim të standardeve të larta në fushën e biznesit dhe teknologjisë, për të kultivuar një mentalitet sipërmarrës dhe për të nxitur një kulturë inovacioni. Nëpërmjet programeve akademike, përvojave mësimore dhe praktike, dhe partneriteteve me botën e biznesit, ne u mundësojmë individëve të punësohen dhe i fuqizojmë ata të bëhen liderë të aftë.

Personi i kontaktit: Samel Kruja (samel.kruja@tbu.edu.al)

Projekte ndërkombëtare:

Erasmus +

1.Tirana Business University ka një marrëveshje bashkëpunimi e me Universitetin Niccolò Cusano në Romë, Itali, në kuadër të programit ERASMUS+. Ky bashkëpunim është një hap domethënës drejt rritjes së shkëmbimit dhe bashkëpunimit akademik mes dy institucioneve. 

Në bazë të kësaj marrëveshjeje, të dyja universitetet kanë mundësojnë  shkëmbimet mes studentëve dhe stafeve akademike, duke pasuruar përvojat studimore, dhe duke promovuar të kuptuarin ndërkulturor. Marrëveshja do të shtrihet në vite të ndryshme akademike, duke nisur nga 2023-2024 deri më 2028-2029, duke garantuar mundësi të shumta për rritje reciproke.

Studentët e Tirana Business University do të kenë mundësinë e shkëlqyer që të kalojnë gjashtë muaj në mjedisin dinamik të studimeve në Università degli Studi Niccolò Cusano gjatë periudhës së dakordësuar. Për çdo pjesëmarrës, ky program shkëmbimi siguron më shumë perspektiva, mbështetje të arritjeve akademike, si dhe të krijimin e lidhjeve afatgjata ndërkombëtare.

 

 1. Projekt Erasmus+. TBU në bashkëpunim me Staffordshire University College, Angli ka zbatuar Projektin me Nr. Ref. 2018-1-UK01-KA107-046977 për katër vite akademike 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Vendet partnere: Shqipëri, Jordani, Kosovë. Projekt me vlerë: 340,482.00 €.

Qëllimi i projektit ICM është pikërisht lëvizshmëria e studentëve dhe stafit, dhe njohja e tyre me praktikat, metodat dhe kërkesat e mësimdhënies të universiteteve evropiane. Gjatë fazës fillestare të zbatimit, dy studentë morën pjesë për një semestër në universitetin pritës, ndërsa pesë anëtarë të stafit u angazhuan në një trajnim gjithëpërfshirës 10-ditor. Në vitin pasues, tre studentë përfituan një mundësi shkëmbimi për një semestër dhe shtatë anëtarë të stafit përfunduan një program trajnimi të specializuar. Ndërsa projekti përparoi në vitin e tij të tretë, numri i studentëve pjesëmarrës u rrit në katër, secili duke përfituar një semestër pranë universitetit partner në Angli dhe shtatë anëtarë të stafit ndoqën modulet e trajnimit.

 

 1. TBU bashkëpunoi me Universitetin Danubius, Rumani, në një marrëveshje dypalëshe të fokusuar në lehtësimin e mobilitetit së studentëve dhe stafit gjatë dy viteve akademike, veçanërisht nga 2020 në 2021 dhe 2021 në 2022.

Gjatë gjithë këtij partneriteti, një total prej 12 anëtarësh të stafit të TBU u angazhuan në mënyrë aktive në programe të specializuara trajnimi të organizuara nga Universiteti Danubius, të modeluara për të rritur zhvillimin e tyre profesional dhe për të nxitur shkëmbimin e njohurive ndërinstitucionale.

Projekte kombëtare:

 1. IMPACT Project është një program për zhvillimin e startup-eve nga Tirana Business University (TBU), i mbështetur nga Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.

 

Ky program është i dedikuar për frymëzim dhe ideim për sipërmarrësit e bizneseve sociale në fazat e hershme. Programi mbulon tema të ndryshme nga Mendimi i Dizajnit dhe Validimi i Idesë së Biznesit, Planifikimi për Inovacionin Social, Strategjitë e shkallëzimit dhe financimi i startup-eve, Mendësia dhe ideja sipërmarrëse, Arti i Pitching & Storytelling, Cikli i Jetës së Startup-it, Aspektet Tatimore dhe Ligjore, Planifikimi Financiar, Analiza e konkurrentëve, Strategjitë e marketingut, teoria e ndryshimit, ndërtimi i një ekipi të suksesshëm, siguria dhe mbrojtja e të dhënave, analizat dhe vizualizimi i të dhënave, produkti i dizajnit të qëndrueshmërisë, metodat e kërkimit për startup-et, menaxhimi dhe matja e ndikimit. Çdo temë është krijuar për të siguruar angazhim maksimal dhe përthithje të njohurive nga mentorët në fushat e tyre përkatëse.

Kohëzgjatja: Korrik 2022 – Janar 2023

 

 

 

Partneritete:

 1. FH Bielefeld – Universiteti i Shkencave të Aplikuara (Gjermani)
 2. IIPCCL – Instituti Ndërkombëtar për të Drejtën Private, Tregtare dhe të Konkurrencës (Austri)
 3. Universiteti Staffordshire (MB)
 4. Universiteti i Ekonomisë i Bratislavës (Sllovaki)
 5. Shkolla e Drejtësisë Amerikane (Qipro, Greqi)
 6. Qendra Mesdhetare e Kërkimeve Sociale dhe Edukative (Romë, Itali)
 7. Universiteti i Bialystok (Poloni)
 8. Universiteti i Lodz (Poloni)
 9. Universiteti Danubius (Rumani)
 10. Kolegji Dukagjini (Kosovë)
 11. Kolegji Universitar Pjeter Budi i Prishtinës (Kosovë)
 12. Universiteti Fan S. Noli (Shqipëri)
 13. Universiteti Europian i Tiranës (Shqipëri)
 14. Universiteti Polis (Shqipëri)
 15. Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” (Shqipëri)
 16. Universiteti Aleksandër Moisiu (Durrës)

TBU ERASMUS+

Tirana Business University ka një marrëveshje bashkëpunimi e me Universitetin Niccolò Cusano në Romë, Itali, në kuadër të programit ERASMUS+. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, të dyja universitetet mundësojnë shkëmbimet mes studentëve dhe stafeve akademike, duke pasuruar përvojat studimore, dhe duke promovuar të kuptuarin ndërkulturor. Marrëveshja shtrihet në vite të ndryshme akademike, duke nisur nga 2023-2024 deri më 2028-2029, duke garantuar mundësi të shumta për rritje reciproke.

× Si mund t'iu ndihmojmë