Back

Projekte dhe Ndërkombëtarizimi

Ku Studimi sjell Punësim!

Ndërkombëtarizimi & Projekte

Në TBU, ne besojmë se sinergjia e përpjekjeve bashkëpunuese është thelbësore për nxitjen e inovacionit, duke mundësuar shkëmbimin e njohurive dhe nxitjen e ndikimit shoqëror.

Nëpërmjet partneriteteve strategjike, ne përpiqemi të kapërcejmë kufijtë e akademisë tradicionale, duke inkurajuar një kulturë të bashkëpunimit ndërdisiplinor që jo vetëm pasuron komunitetin tonë akademik, por gjithashtu shtrin ndikimin tonë përtej kampusit.
Angazhimi ynë për zhvillimin e projekteve dhe partneriteteve është i rrënjosur thellë në misionin tonë për të krijuar një mjedis dinamik të të mësuarit që ushqen kreativitetin, të menduarit kritik dhe aftësitë praktike të zgjidhjes së problemeve. Duke krijuar aleanca të forta me drejtues të industrisë, organe qeveritare, organizata jofitimprurëse dhe institucione të tjera akademike, ne promovojmë në mënyrë aktive shkëmbimin e ideve dhe ekspertizës, duke shtyrë kufijtë e kërkimit dhe zhvillimit për të adresuar sfidat komplekse të botës reale.
Me një vizion për të qenë lider në arsim, kërkim dhe angazhimin në komunitet, ne e kuptojmë se partneritetet kuptimplota janë të rëndësishme për të na shtyrë drejt këtij qëllimi. Duke lehtësuar një mjedis bashkëpunues, ne synojmë jo vetëm t’i pajisim studentët dhe pedagogët tanë me mjetet e nevojshme për sukses, por edhe të krijojmë një efekt zinxhir që ndikon pozitivisht në shoqëri. Përpjekjet tona në zhvillimin e projekteve dhe partneriteteve udhëhiqen nga besimi se përpjekjet kolektive janë çelësi për transformimin e botës përreth nesh.
Bashkohuni me ne në misionin tonë për të ofruar arsim të standardeve të larta në fushën e biznesit dhe teknologjisë, për të kultivuar një mentalitet sipërmarrës dhe për të nxitur një kulturë inovacioni. Ne jemi të përkushtuar t’i pajisim studentët tanë me njohuri, aftësi dhe vlera etike për të punuar në një mjedis dinamik biznesi. Nëpërmjet programeve akademike, përvojave mësimore dhe praktike, dhe partneriteteve me botën e biznesit, ne u mundësojmë individëve të punësohen dhe i fuqizojmë ata të bëhen liderë të aftë. Së bashku, le të fillojmë një udhëtim bashkëpunimi kuptimplotë, eksplorimi dhe transformimi për përmirësimin e komuniteteve tona lokale dhe globale.
Personi i kontaktit: Samel Kruja (samel.kruja@tbu.edu.al)

Projekte ndërkombëtare:

1. Projekt Erasmus+. TBU në bashkëpunim me Staffordshire University College, Angli ka zbatuar Projektin me Nr. Ref. 2018-1-UK01-KA107-046977 për katër vite akademike 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Vendet partnere: Shqipëri, Jordani, Kosovë. Projekt me vlerë: 340,482.00 €.

Qëllimi i projektit ICM është pikërisht lëvizshmëria e studentëve dhe stafit, dhe njohja e tyre me praktikat, metodat dhe kërkesat e mësimdhënies të universiteteve evropiane. Gjatë fazës fillestare të zbatimit, dy studentë morën pjesë për një semestër në universitetin pritës, ndërsa pesë anëtarë të stafit u angazhuan në një trajnim gjithëpërfshirës 10-ditor. Në vitin pasues, tre studentë përfituan një mundësi shkëmbimi për një semestër dhe shtatë anëtarë të stafit përfunduan një program trajnimi të specializuar. Ndërsa projekti përparoi në vitin e tij të tretë, numri i studentëve pjesëmarrës u rrit në katër, secili duke përfituar një semestër pranë universitetit partner në Angli dhe shtatë anëtarë të stafit ndoqën modulet e trajnimit.

2. TBU bashkëpunoi me Universitetin Danubius, Rumani, në një marrëveshje dypalëshe të fokusuar në lehtësimin e mobilitetit së studentëve dhe stafit gjatë dy viteve akademike, veçanërisht nga 2020 në 2021 dhe 2021 në 2022.

Gjatë gjithë këtij partneriteti, një total prej 12 anëtarësh të stafit të TBU u angazhuan në mënyrë aktive në programe të specializuara trajnimi të organizuara nga Universiteti Danubius, të modeluara për të rritur zhvillimin e tyre profesional dhe për të nxitur shkëmbimin e njohurive ndërinstitucionale.

Projekte kombëtare:

1. IMPACT Project është një program për zhvillimin e startup-eve nga Tirana Business University (TBU), i mbështetur nga Ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.

Ky program është i dedikuar për frymëzim dhe ideim për sipërmarrësit e bizneseve sociale në fazat e hershme. Programi mbulon tema të ndryshme nga Mendimi i Dizajnit dhe Validimi i Idesë së Biznesit, Planifikimi për Inovacionin Social, Strategjitë e shkallëzimit dhe financimi i startup-eve, Mendësia dhe ideja sipërmarrëse, Arti i Pitching & Storytelling, Cikli i Jetës së Startup-it, Aspektet Tatimore dhe Ligjore, Planifikimi Financiar, Analiza e konkurrentëve, Strategjitë e marketingut, teoria e ndryshimit, ndërtimi i një ekipi të suksesshëm, siguria dhe mbrojtja e të dhënave, analizat dhe vizualizimi i të dhënave, produkti i dizajnit të qëndrueshmërisë, metodat e kërkimit për startup-et, menaxhimi dhe matja e ndikimit. Çdo temë është krijuar për të siguruar angazhim maksimal dhe përthithje të njohurive nga mentorët në fushat e tyre përkatëse.
Kohëzgjatja: Korrik 2022 – Janar 2023

Partneritete:

  1. FH Bielefeld – Universiteti i Shkencave të Aplikuara (Gjermani)
  2. IIPCCL – Instituti Ndërkombëtar për të Drejtën Private, Tregtare dhe të Konkurrencës (Austri)
  3. Universiteti Staffordshire (MB)
  4. Universiteti i Ekonomisë i Bratislavës (Sllovaki)
  5. Shkolla e Drejtësisë Amerikane (Qipro, Greqi)
  6. Qendra Mesdhetare e Kërkimeve Sociale dhe Edukative (Romë, Itali)
  7. Universiteti i Bialystok (Poloni)
  8. Universiteti i Lodz (Poloni)
  9. Universiteti Danubius (Rumani)
  10. Kolegji Dukagjini (Kosovë)
  11. Kolegji Universitar Pjeter Budi i Prishtinës (Kosovë)
  12. Universiteti Fan S. Noli (Shqipëri)
  13. Kolegji Universitar Ëisdom (Shqipëri)
  14. Universiteti Europian i Tiranës (Shqipëri)
  15. Universiteti Polis (Shqipëri)
  16. Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” (Shqipëri)