Back

Raporte

Raporti Vjetor 2022-2023

Raporti Vjetor 2022 – 2023

Raporti Vjetor 2021-2022

AKREDITIMI I TBU

Tirana Business University College (Kolegji Universitar “TBU”) është riakredituar institucionalisht dhe për të gjitha programet e studimit që ofron nga Bordi i Akreditimit të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Vendimi për riakreditimin institucional, tashmë për herë të tretë radhazi, është dhënë nga Bordi i Akreditimit me datë 16 dhjetor 2021, me afat deri më datë 15 dhjetor 2026 (vendimi nr. 56, datë 16 dhjetor 2021).
Të gjitha programet e studimit në TBU janë riakredituar me vendimet përkatëse dhe afatet respektive si vijon:

i) Bachelor “E Drejtë Biznesi”, 180 ECTS;
ii) Master Profesional “E Drejtë Biznesi”, 60 ECTS;
iii) Master Profesional “Administrim Biznesi”, me profile “Menaxhim” dhe “Kontabilitet – Financë”, 60 ECTS;
iv) Master Profesional “Administrim Biznesi i Avancuar”, me profile “Menaxhim”, “Kontabilitet-Financë” dhe “E Drejtë Biznesi”, 120 ECTS, me afat deri më 30 shtator 2024 (vendimi nr. 8 dhe nr. 9, datë 22 janar 2021);
v) Bachelor në Administrim Biznesi, me profile “Menaxhim”, “Marketing” dhe “Kontabilitet – Financë”, 180 ECTS, me afat deri më 21 prill 2026 (vendimi nr. 33, datë 22 prill 2022);
vi) Master i Shkencave në “Administrim Biznesi”, 120 ECTS, me afat deri më 21 prill 2025 (vendimi nr. 34, datë 22 prill 2022).

× Si mund t'iu ndihmojmë